.
Etikai kódex
Garancia ügyfeleinknek az együttműködés során

Etikai irányelveink a Duna House-nál

A Duna House megalakulása óta meghatározott etikai normák, értékek mentén tevékenykedik, és ezt irányelvek, útmutatások formájában az Etikai Kódex tartalmazza. Az Etikai Kódex általános jelleggel határozza meg, hogy a Duna House munkatársainak tevékenységük során hogyan kell eljárniuk. Az Etikai Kódexben meghatározott irányelvek mindenki számára kötelezőek, akik a Duna House-t képviselik, illetve nevében, számára tevékenységet végeznek.

Mivel ezek a normák, értékek adják cégünk jó és megbecsült üzleti hírnevének alapját, ezért fontos, hogy elkötelezettek legyünk az Etikai Kódex irányelvei, szellemisége iránt.

Szilárd meggyőződésünk, hogy ez a magas színvonalú üzleti magatartás, és azok az etikai normák, értékek, melyek mentén működünk, nem változhatnak. Ezek teszik elismertté, megbecsültté munkánkat, kimagaslóan jól működővé cégcsoportunkat, és ezek nyújtanak garanciát azoknak, akik a Duna House márkanevet választják ügyfélként, vagy üzleti partnerként.

Általános irányelvek

 1. A Duna House Franchise és Al-franchise partnerei tevékenységüket önálló jogi személyiségként, saját felelősségükre végzik.
 2. A Duna House cégcsoportban tevékenykedők munkájuk során tisztelettel és tisztességesen kell viselkednünk mindenkivel, akivel munkakapcsolatba kerülnek.
 3. A Duna House kollégái szakmájukat erkölcsi elvek alapján kötelesek gyakorolni és tartózkodniuk kell minden olyan cselekedettől, amely sérti a saját, a szakmájuk és a Duna House jó hírnevét.
 4. Tevékenységüket a kölcsönös együttműködés szellemében folytatják úgy, hogy az összhangban legyen a jogszabályok előírásaival.
 5. A kollégák tevékenységük folytatása közben kötelesek valamennyi vonatkozó törvény, kormányrendelet és előírás maradéktalan betartására.
 6. Tartózkodni kell minden megkülönböztetéstől, különös tekintettel a vallásra, bőrszínre, nemre, szexuális beállítottságra, politikai hovatartozásra, korra, nemzetiségre, vagy fogyatékkal élőkre
 7. A mindennapi tevékenységük során törekedniük kell a professzionalizmusra, és a mély szakmai tudásra.
 8. A Duna House semmilyen körülmények között nem vesz részt olyan tevékenységben, mely megsérti az általános vagy egyedi versenyszabályokat. A Duna House kollégáinak tiszteletben kell tartaniuk a gazdasági, vállalkozási verseny szabadságát és tisztaságát.
 9. Tilos üzleti titkot tisztességtelen módon megszerezni vagy felhasználni, valamint jogosulatlanul mással közölni vagy nyilvánosságra hozni.
 10. A Duna House kollégáinak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, mely hátrányos a szakma és a Duna House jó hírére, és minden olyan viselkedéstől, mely erkölcsi vagy anyagi hátrányt okozhat a kollégák, ill. A Duna House cégcsoport számára.
 11. A Duna House kollégái nem törekedhetnek tisztességtelen haszonra.
 12. A Duna House szolgáltatásai vevők részére díjmentesek. A kollégáknak a vevőktől szigorúan tilos kérni illetve elfogadni jutalékot vagy egyéb ellenszolgáltatást! Ez alól csak a kisebb értékű ajándékok (pl. ital, ajándékcsomag, ebéd/vacsora meghívás) jelentenek kivételt, illetve amennyiben egy vevő külön írásos, ingatlan felkutatására vonatkozó megbízást ad valamely értékesítő számára.

Irányelvek a Duna House kollégáinak

 1. Törekedniük kell arra, hogy az ügyfél igényeit – az üzleti etika keretein belül – messzemenően teljesítsék.
 2. Kommunikációjukban kerülniük kell a túlzásokat, a megtévesztésre alkalmas kijelentéseket, legyenek mindig tárgyszerűek és az adott ügyletre vonatkozó tényeket az ügyfeleik elől nem titkolhatják el, nem adhatnak hamis tájékoztatást az ügyről egyik érintett félnek sem.
 3. Ügyfeleik részére a tőle elvárható legmagasabb színvonalon kötelesek eljárni és nem tehetnek a szolgáltatás szakszerűségében és színvonalában különbséget.
 4. Egyetlen ingatlant sem kínálhatnak fel eladásra vagy bérletre érvényes, szabályosan megkötött megbízási szerződés nélkül.
 5. Tilos gazdasági erőfölénnyel visszaélni, azaz tilos indokolatlanul egyoldalú előnyt kikötni, vagy az ügyfelét hátrányos feltételek elfogadására kényszeríteni.
 6. A legnagyobb gondosságot és maximális biztonságot kell nyújtaniuk a rábízott ingatlanok és az azokban elhelyezett javakat illetően.
 7. Megbízáskötésnél kötelesek biztosítani az ügyfelek teljes körű informálását, felhívni a figyelmet a kockázatokra, szerződésmódosításnál kellő időben tájékoztatást adni, panaszok, észrevételek során a legnagyobb gondossággal eljárni.
 8. Vevőink részére kötelesek továbbá tájékoztatást adni az összes tudomásukra jutott rejtett hibáról
 9. A Duna House rendszerében található információk, adatok az ügyfeleinktől kapott tájékoztatáson alapulnak, azok valódiságáért a Duna House cégcsoport felelősséget nem vállal.
 10. A kollégák által írt hirdetéseknek a jogszabályi előírásoknak megfelelően igazaknak, tisztességeseknek, pontosaknak kell lenniük, azok kizárólag a megbízóinktól kapott információkon alapulhatnak.
 11. Minden ügyfelet tájékoztatni kell, ha az adott ügyletben részt vevő bármely félnél családi, baráti, üzleti, vagy egyéb az ügylet kimenetelében szerepet játszó kapcsolat áll fenn.

Irányelvek az ingatlan szakmával szemben

 1. A Duna House kollégáitól elvárás a piac más szereplőjével szembeni korrekt, etikus, tisztességes üzleti magatartás.
 2. Ennek keretén belül, ha tudomást szereznek róla, nem szerződhetnek azon ügyfelekkel, akiknek az adott pillanatban a piac más szereplőjével élő kizárólagos megbízása van.
 3. Nem léphetnek föl vevőként más ingatlanosnál egy konkrét ingatlannal kapcsolatban a megbízáskötés érdekében.
 4. Nem ígérhetnek biztos eladást, hogy ez által előnyhöz jussanak.
 5. A Duna House kollégái nem élhetnek vissza piaci pozíciójukkal és nem kommunikálhatnak valótlan adatokat más közvetítőkről.
 6. A szakmát és szereplőit minden körülmények között tiszteletben kell tartani.

Az Etikai Kódex rendelkezéseinek a megsértését a Duna House Franchise Kft. az általa megfelelőnek tartott módon kezeli. Az Etikai Kódex rendelkezéseire a mindenkori hatályos jogszabályok vonatkoznak. A Duna House Franchise Kft. folyamatosan gondoskodik arról, hogy az Etikai Kódex összhangban legyen az irányadó jogszabályokkal. A Duna House Franchise Kft. fenntartja a jogot az Etikai Kódex módosítására.