ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DH.HU OLDALON TÖRTÉNŐ HIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁRA VONTKOZÓAN

 

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák a DUNA HOUSE FRANCHISE Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., cégjegyzékszám: 01-09-727540, adószám: 13287065-2-41; „DHF”) mint szolgáltató által működtetett, üzemeltetett dh.hu domain alatt működő weboldalon elérhető hirdetési szolgáltatás használatára, igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket.

 

I. Értelmező rendelkezések
 

1. DHF: DUNA HOUSE FRANCHISE Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ( 1016. Budapest, Gellérthegy utca 17.), aki (ami) a szolgáltatásokat nyújtja és a weboldalt üzemelteti.

2. Hirdetés: a 2008. évi XLVIII. törvény szerinti (gazdasági) reklám és bármely tájékoztatás, a DHF által működtetett weboldal felületein elhelyezett bármely anyag vagy apróhirdetés.

3. Felhasználó: az a személy, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a DHF által üzemeltetett weboldat, a DHF által nyújtott Szolgáltatásokat.

4. Hirdető: olyan Felhasználó, aki elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton szerződést köt a DHF-fel és akinek kérésére a Szolgáltató Hirdetést tesz közzé, aki Hirdetést rendel meg a DHF-től. A Hirdetőkre vonatkozó feltételeket részletesen az ÁSZF tartalmazza.

5. Weboldal: a DHF által használt https://dh.hu tartománynév alatt elérhető internetes oldal.

6. Személyes adat: bármely természetes személy Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a természetes személy Felhasználóra vonatkozó következtetés.

7. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

8. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

9.  Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

10.Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

11. Adattovábbítás: az adatmeghatározott harmadik személynek történő hozzáférhetővé tétele

12. Hirdetési szolgáltatás: a Hirdető által igénybe vett szolgáltatás, mely során hirdető Hirdetést hoz létre a Weboldalon.

13. Saját hirdetés: A Weboldalon elhelyezett olyan hirdetés, amelyet a DHF saját maga, a Duna House Franchise hálózat vagy cégcsoport bármely tagja töltött fel az általa (vagy a vele üzleti kapcsolatban álló személy által) ingatlanközvetítésre kötött megbízási szerződés, vagy egyéb szerződés alapján alapján.

14. Hirdető hirdetése: A Weboldalon elhelyezett olyan hirdetés, amelyet Hirdető saját maga töltött fel a Weboldalra.

 

II. ÁSZF hatálya és célja, szerződés létrejötte
 

1. A jelen ÁSZF a DHF által nyújtott Hirdetési szolgáltatás igénybevételének feltételeit, szabályait tartalmazza.

2. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a DHF-re és az összes Hirdetőre.

3. A jelen ÁSZF időbeli hatálya a kihirdetés napján kezdődik. A mindenkori ÁSZF módosítás vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra is. A jelen ÁSZF hatályát veszti a visszavonásával, vagy ha a DHF azt módosítja.

4. A Hirdető a Hirdetési szolgáltatás igénybevételére  kizárólag akkor jogosult, ha elfogadja a jelen ÁSZF-et, ennek hiányában a Hirdetési szolgáltatás igénybevételére nem jogosult. A Hirdetés feladás során a Felhasználó külön is köteles nyilatkozni az ÁSZF elfogadásáról.

5. A Hirdetési szolgáltatást újonnan igénybe vevő Hirdetők részére a mindenkor hatályos és közzétett ÁSZF a szerződéskötés napjától, illetve a Hirdetési Szolgáltatás igénybevételének napjától hatályossá válik, a regisztráció, hirdetésfeladás, szerződéskötés/megrendelés, illetve a felületen történő üzenetküldés során történő elfogadással. A Hirdetők a Hirdetés megjelentetésével egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek külön szerződést Szolgáltatóval – automatikusan elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.

6. A DHF jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-t, módosítás esetén köteles azt a hatálybalépés előtt legalább 15 nappal a Weboldalon közzétenni, amely közzététel alapján az minden Hirdető részére közöltnek tekintendő. A közzététel során DHF köteles megjelölni a hatályba lépés időpontját is. Amennyiben a Hirdető a DHF Szolgáltatásait továbbra is használja, az egyben azt is jelenti, hogy a módosított ÁSZF-et elfogadta, magára nézve kötelezőnek fogadja el.

7. Amennyiben jelen ÁSZF valamely pontja érvénytelen lenne, úgy az az ÁSZF többi pontjának érvényességét nem érinti.

8. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog szabályai alkalmazandóak.

9. Amennyiben esetlegesen a DHF a jelen ÁSZF-ben rögzített valamely jogával nem él, azt nem lehet lemondásnak értékelni, illetve amennyiben esetlegesen a DHF valamely rendelkezés betartásától eseti jelleggel eltekint, az nem jelenti azt, hogy a rendelkezés ne lenne kötelező.

10. A Hirdető a DHF-fel, a Hirdetési szolgáltatás igénybevételére jogosító szerződést a Weboldalon elérhető elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg. A szerződés akkor lép hatályba, amikor a Hirdető a regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte.

11. Az előző pont szerint létrejött szerződés nyelve a magyar.

 

III. Hirdetőkre vonatkozó rendelkezések
 

1. A Szolgáltató weboldalán kizárólag olyan természetes, vagy jogi személy (jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) Hirdető hirdethet, helyezhet el hirdetést, aki saját érdekében, megbízás nélkül, a saját tulajdonában lévő ingatlant hirdeti, ideértve valamennyi tulajdonostársat is.

2. Az előző pontban foglaltakon túlmenően Hirdetést tehet közzé olyan személy is, aki eseti jelleggel, a tulajdonos akadályoztatása miatt szívességből, ellenérték nélkül, a tulajdonostól származó írásbeli meghatalmazás alapján rendeli meg a Hirdetést a tulajdonost képviselve.

3. Hirdetést nem tehet közzé olyan személy, aki harmadik személy megbízása alapján, annak érdekében, a harmadik személy tulajdonát képező ingatlant kívánja hirdetni, ingatlan közvetítési célzattal, megbízási díj ellenében.

 

IV. Hirdetésekre vonatkozó általános rendelkezések, díj
 

1. A Hirdetésben a Hirdető kizárólag a saját, vagy magánszemély hirdetőnek minősülő személy nevében és helyett eljáró személy tulajdonában álló (ideértve a III. Pontban felsorolt személyeket), Magyarország területén lévő lakóingatlant hirdethet eladásra vagy kiadásra, ideértve a lakást, a házat és az építési telket is. Amennyiben az adott személy harmadik személy nevében jár el, azt kizárólag szívességi alapon, ingatlanközvetítői célzat nélkül, mindenfajta ellenérték megtérítésétől mentesen teheti. Egy Hirdetés kizárólag egy ingatlant tartalmazhat kivéve, ha több ingatlan egy hirdetésben történő megjelenítése azért szükséges, mivel az Eladók ezeket kizárólag oszthatatlan szolgáltatásként kívánják értékesíteni. Amennyiben a Hirdető több ingatlanát kívánja meghirdetni, több külön Hirdetést köteles feladni. Ez alól abban az esetben lehet kivételt tenni, ha az egymás mellett elhelyezkedő ingatlanok ingatlan-nyilvántartásilag külön helyrajzi számon vannak nyilvántartva, valójában azonban egybenyitottak. Ebben az esetben a Hirdetésnek egységesen a megjelölt ingatlanokra együttesen kell vonatkoznia.  

2. A Felhasználók és a Hirdetők tudomásul veszik, hogy a Weboldalon találhatóak Saját hirdetések is (lásd az értelmező rendelkezéseket). DHF fenntartja magának a jogot, hogy a más felhasználók (Hirdetők) által feltöltött Hirdetéseket a Saját hirdetéseitől eltérően, jól megkülönböztethető módon jelenítse meg.

3. A Hirdető által feltöltött hirdetés, annak beérkezésétől számított 1 munkanapon belül válik aktívvá, és ezáltal elérhetővé a DHF weboldalán.

4. A Hirdető az általa feltöltött Hirdetést bármikor jogosult törölni, azonban ez a törlés végleges hatályú.

5. A Hirdető a Hirdetés feladásával megrendelt szolgáltatást – szolgáltatási díjtól mentesen – veheti igénybe.

6. A Hirdető az egyes Szolgáltatásokat és a Hirdetéseket a Weboldalon megjelenő kezelőfelületen tudja megrendelni.

7. Hirdető tudomásul veszi, hogy DHF jogosult (indoklás és előzetes tájékoztatás nélkül) a Hirdetést vagy annak elemeit, valamint a DHF-ről, illetve annak termékeiről, szolgáltatásairól alkotott véleményét (személyes adatokat nem közölve) marketing és PR célokra felhasználni korlátozás és hivatkozás nélkül.

 

V. A hirdetések tartalmi és formai követelményei
 

1. Egy Hirdetéshez a szöveges leíráson túl legfeljebb 20 darab fényképfelvétel tölthető fel.

2. Tilos következő tartalmak feltöltése:

            - nem a hirdetett ingatlant ábrázoló képek

            - írásos dokumentumok, meghatalmazások

            - vízjelet, logót tartalmazó kép, akkor is, ha az elhomályosított vagy kitakart vízjelet, logót tartalmaz

            - figyelemfelkeltés céljából manipulált kép

            - fotómontázs

            - valamely weboldalra mutató link

            -címet, feliratot tartalmazó kép

            -a Hirdető elérhetőségének feltüntetése képen vagy a leírásban

            - a DHF weboldalának céljától eltérő célra irányul

            - személyiségi jogokat vagy egyébként jogszabályt sért

            - megbotránkozást keltő fénykép

            - rossz minőségű fénykép

3. Hirdető tudomásul veszi, hogy a DHF a Hirdetés feladásával egyidejűleg, saját vízjelét elhelyezheti a feltöltött képeken.

4. Az ÁSZF szabályainak meg nem felelő képeket a DHF figyelmeztetés nélkül törölheti.  

5. A DHF a Hirdetők által megrendelt Szolgáltatások esetén fenntartja a Hirdetések, és egyéb, a DHF Weboldalán elhelyezett tartalmak azonnali törlésének jogát a jelen ÁSZF megsértése esetére.

6. Tilosnak minősül a Hirdetés, és a DHF előzetes értesítés nélkül jogosult törölni a Hirdetést különösen, ha

             - a Hirdetés nem lakóingatlanra (vagy építési telekre) vonatkozik

            - a Hirdetés szövegéből vagy a hozzá csatolt kép alapján alappal lehet következtetni arra, hogy a Hirdető nem a jelen ÁSZF-ben engedélyezett személyi kör, így különösen az ingatlanközvetítő által feltöltött Hirdetések

             - a saját tulajdonú ingatlan-hirdetéstől eltérő célra irányul vagy arra alkalmas

             - ellentétes a netikett általános szabályaival vagy egyébként a jóerkölcsbe ütközik.

             - a feltöltött fényképek a jelen ÁSZF szabályaiba ütköznek

             - az a Hirdetési szolgáltatástól eltérő marketing tevékenységre irányul

             - sérti másnak szellemi tulajdonhoz fűződő jogát

             - a Hirdetés azt a látszatot kelti, hogy a Hirdetést, illetve az abban megjelenített szolgáltatást a DHF nyújtja vagy támogatja

            - sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, vagy egyébként jogszabályba ütközik

            - nyíltan politikai vagy vallási tartalmú

       - valóságnak nem megfelelő tartalmú Hirdetés (ideértve azt az esetet is, ha a Hirdető szándékosan, figyelemfelkeltési, jobb eladhatósági céllal hirdeti meg az ingatlant, pl. olcsó vételáron, vagy az ingatlan állapotának hamis feltüntetésével )

          - alapos gyanú merül fel, hogy a Hirdető bűncselekmény (pl. csalás) elkövetése eszközeként ad fel Hirdetést (erre utalhat különösen az ingatlan körülményei alapján irreálisan alacsony vételár, irányár).

              - Amennyiben az adott ingatlan a DHF Saját hirdetéseként már megjelenítésre került.

7. A Hirdetés törléséről a Hirdetőt a DHF nem köteles előzetesen értesíteni, azonban annak indokáról köteles tájékoztatást adni. A DHF jogosult a törlés helyett az ÁSZF-nek megfelelőség érdekében és mértékben a Hirdetést – szabad mérlegelése alapján – módosítani.

8. Egy adott ingatlanra vonatkozó Hirdetés csak egyszer jelenhet meg a DHF weboldalán. Erre tekintettel tilos ugyanarra az ingatlanra vonatkozóan több Hirdetés feladása. Amennyiben az adott ingatlan a DHF Saját hirdetéseként meg van jelenítve, tilos ugyanarra az ingatlanra más Hirdetés feladása. A DHF ilyen esetben is haladéktalanul jogosult a Hirdetés törlésére.

9. A DHF a Hirdetés szövegének, az abban szereplő információk és a képeinek valóságát nem ellenőrzi, ezekért a Hirdető felel.

10. A DHF bármikor jogosult a Hirdetések paraméterkészletének egységes változtatására, és ezek érvényesítésére az adatbázisban.

 

VI. Egyéb tiltások
 

1. Tilos

- az ingatlanhirdetési adatbázis egészét vagy egy részét bármilyen módon letölteni, tárolni és felhasználni. A DHF ezen visszaélések megakadályozása végett jogosult polgári vagy büntetőeljárás kezdeményezésére.

- a Weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése

- a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése;

- minden olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot);

- a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok valamely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése.

2. A Hirdető és a Felhasználó köteles a Szolgáltatás igénybevétele, a Weboldal használata során az ÁSZF-ben foglalt szabályokat betartani, illetve köteles tartózkodni a DHF jó hírnevének, illetve üzleti érdekeinek megsértésétől, valamint a sértő, bántó, agresszív stílustól és az ilyen megnyilvánulásoktól. Ennek megsértése esetén a DHF jogosult az érintett személytől a szolgáltatás nyújtását megtagadni, illetőleg a vele kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Hirdetéseit törölni.

 

VII. Hirdetés kijavítása, módosítása
 

1. Az ingatlan földrajzi címét, kategóriáját, építőanyag típusát leszámítva az adatok módosíthatóak. A már feladott Hirdetés nem módosítható úgy, hogy ezáltal a Hirdetés már egy másik ingatlant (is) hirdessen.

2. Amennyiben a Hirdető észleli, hogy a Hirdetést valamilyen okból hibásan adta fel (pl. elírást vétett az ingatlan címében) és a hiba általa nem javítható, úgy az [email protected] címre küldött e-mail alapján az elírást a DHF javítja ki az értesítés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül.

3. DHF a működés során esetlegesen felmerülő hibákra vonatkozó kijavítási kötelezettségének a következők alapján tesz eleget. A Hirdető köteles a hibát keletkezésekor vagy annak észlelésekor haladéktalanul jelezni a DHF support felé. A DHF köteles a hiba kijavítását az értesítés vételét követő 3 munkanapon belül megkezdeni. A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezésre állás ebben az esetben is irányadó.

 

VIII. Jogok, kötelezettségek, egyes felelősségi kérdések
 

1. A Hirdető köteles a Szolgáltatást a jelen ÁSZF-ben és a hatályos jogszabályi előírásokban meghatározott célokra és módon használni.

2. A Hirdető felel az általa megadott bárminemű adatok esetleges pontatlanságából, vagy elírásából eredő mindennemű kárért.

3. Az internet hozzáférés és a szükséges informatikai követelmények biztosítása Hirdető kötelezettsége.

4. A DHF nem ellenőrzi a Hirdetésekben szereplő adatok és információk valóságtartalmát, nem folytat le szemlét, nem kér le tulajdoni lapot. Erre tekintettel, a DHF nem vonható felelősségre a honlapon szereplő ingatlanok vonatkozásában az adatok helyességért, valóságáért és a piaci értéknek való megfelelőségről. Az ebből eredő jogkövetkezményekért a felelősség kizárólag a Hirdetőt terheli, aki köteles mentesíteni a DHF-t a harmadik személyek részéről a vele szemben érvényesítésre kerülő valamennyi ehhez kapcsolódó igénytől. A Hirdetés tartalmáért, megjelenítéséért, az abban szereplő információk valóságáért kizárólag a Hirdető felel. A DHF kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a DHF Weboldalán,- a Hirdetési szolgáltatással összefüggésben - elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott és a következményi károkat is.

5. Hirdető és Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Hirdetés alapján a Hirdető és az érdeklődő által esetlegesen megkötött szerződések semmilyen formában nem kötelezik a DHF-t, azokért DHF nem felelős. Így például nem vonható felelősségre a DHF azért, mert az ingatlan a meghirdetetthez képest rosszabb állapotú volt.

6. Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetések elhelyezését, sorrendjét, megjelenését, környezetét – ideértve a Hirdetés mellett elhelyezett egyéb reklámokat is - a Hirdetés megjelenésének bármely módját és formáját, annak esetleges csoportosítását a DHF határozza meg. Szintén a DHF határozza meg a Saját hirdetések és az egyéb Hirdetések elhelyezését és a megjelenítésében való különbségtétel gyakorlati formáját is. Egyéb hirdetés vagy más reklám ugyanazon az oldalon történő elhelyezését a Hirdető nem kifogásolhatja, ezzel kapcsolatban semmilyen igényt nem támaszthat a DHF ellen.

7. A DHF fenntartja a jogot, hogy a Weboldal tartalmát, a Weboldalon elhelyezett Hirdetések elrendezését szabad belátása szerint bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.

8. A DHF fenntartja magának a Weboldal, annak valamely részlete és a Weboldal szerkesztésének, tartalma meghatározásához, módosításához, illetve terjesztéséhez való jogot.

9. Hirdető tudomásul veszi, hogy a DHF Weboldalán történő hirdetésfeladás nem mentesíti őt az esetlegesen a DH franchise hálózattal, vagy más ingatlanközvetítővel vagy ingatlanközvetítésre kötött szerződésben foglalt kötelezettségei alól, már csak azért sem, mivel ez a jelen ÁSZF rendelkezéseivel ellentétes „”hirdetésnek minősül.””

10. Hirdető a Hirdetés feladásával kijelenti, hogy,

- a Hirdetés feladása, illetve az azzal célzott jogügyletek nem sértik a vele szerződéses jogviszonyban álló személyek jogát vagy jogos érdekét

- vele szerződéses kapcsolatban álló személyek és ingatlanok adatainak a saját internetes oldalról történő letöltéséhez és a DHF által készített Weboldalon történő szerepeltetéshez nem szükséges harmadik személy hozzájárulása vagy engedélye

- a megadott adatok és a Hirdetések tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik személyek jogait és nem ütközik reklámtilalomba vagy egyéb korlátozásba

- jogosult az ingatlan felett rendelkezi, e tekintetben nem esik korlátozás alá (pl. jogi személy esetén nem rendelték el a felszámolását, kényszertörlését)

- megfelel a jelen ÁSZF-ben foglalt Hirdetőkre vonatkozó követelménynek, miszerint a IV./1 pontban meghatározott Ingatlanát hirdeti.

11. Abban az esetben, ha a DHF-nek alapos kétsége merül fel a feltüntetett adatok valóságtartalmát illetően, vagy a Hirdetés ÁSZF-fel való összeegyeztethetősége kapcsán, a DHF jogosult a Hirdetés tárgyát képező ingatlan tulajdonosi hátterét és a Hirdetés szabályszerűségét, illetve valódiságát ellenőrizni, melyhez a Hirdető a szükséges adatokat és / vagy nyilatkozatot köteles megadni. Amennyiben Hirdető a felhívásnak a megszabott határidőben nem tesz eleget, a DHF jogosult a Hirdetés törlésére. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a Hirdető az előző pontban foglaltakat megszegte, a DHF jogosult a Hirdetővel kötött szerződését azonnali hatállyal felmondani és valamennyi Hirdetését törölni.

12. Hirdető kötelezi magát, hogy helytáll minden olyan igényért (pl. bírság), amely a DHF-et a Hirdető szerződésszegése folytán terheli.

 

IX. Egyéb felelősségi szabályok:
 

1. A DHF a weboldal működésére 95 %-os rendelkezésre állást vállal. A rendelkezésre állás azt jelenti, hogy a DHF biztosítja, hogy a Weblapon a címlap megjeleníthető legyen. A DHF tehát nem garantálja, hogy a Weboldalhoz való hozzáférés mindig akadálymentes lesz. A rendelkezésre állás feletti leállásért a DHF nem tartozik felelősséggel. A DHF-nek fel nem róható, illetve más szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért (pl. áramszünet, vis maior), hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

2. Felek kizárják a DHF felelősségét az ezen hibahatáron belüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A DHF-nek fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a DHF-et nem terheli felelősség.

3. A DHF kizárja felelősségét és ezáltal nem felel a rendszer használatából adódó károkért, valamint a más személy által okozott jogsértésért (ideértve a Hirdető által a Hirdetés feladásával elkövetett szellemi jogsértést is).

4. Vis maior esetén (ideértve a távközlési üzemzavar esetét is) az adott fél nem felel a késedelemért vagy hibáért, azonban vis maior esetén az adott fél köteles a vis maior tényéről értesíteni a másik felet. A mentesülés további feltétele, hogy az adott fél a vis maior következtében kerüljön olyan helyzetbe, hogy kötelezettségeinek nem tud eleget tenni.

5. A DHF a Szolgáltatás nyújtása során jogosult ún. cookie-k (sütik) elhelyezésére.

6. A jelen ÁSZF megsértése miatt a Hirdetővel kötött szerződés megszűnése vagy a DHF általi megszüntetése nem eredményezi a Hirdető mentesülését az általa a DHF-nek vagy más személynek okozott károkért.

7. A DHF nem felel a harmadik személyek által közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személy töltött fel a DHF rendszerébe vagy a Weboldalra. A DHF kizárja a felelősségét az olyan weboldalak tekintetében, amelyekre a DHF weboldala vagy az ott elhelyezett valamely tartalom (pl. Hirdetés) hivatkozik.

8. A DHF nem vállal felelősséget a Weboldal tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében.

9. Szolgáltató az általa kezelt hirdetések személyes adatait az ÁSZF adatkezelési szabályzatának  megfelelően kezeli, amely a weboldalunkon megtalálható.

10. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Hirdető adatkezelési gyakorlatáért. Hirdető feladata a jogszabályoknak megfelelő adatkezelési gyakorlat folytatása a Hirdetések átvétele után.

 

X. Szerződés megszűnése
 

1. A DHF szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést a DHF jogosult azonnali hatállyal egyoldalúan megszüntetni a Hirdető regisztrációjának és valamennyi hirdetésének egyidejű törlése mellett abban az esetben, ha a Hirdető valamely hirdetése a jelen ÁSZF-be ütközik és az egyébként a Hirdetés törlésére ad okot. Ebben az esetben a Szolgáltatót nem terheli semmilyen szavatossági vagy kártérítési igény. A DHF ennek keretein belül a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni.

2. A szerződés megszűnése, a regisztráció törlése és/vagy a Hirdetés törlése nem mentesíti a Hirdetőt az extra szolgáltatásért igénybe vett a Szolgáltatási díj megfizetése alól, illetve a már megfizetett díjat a Hirdető nem jogosult visszakövetelni, azt számára a DHF sem köteles visszatéríteni.

3. A vonatkozó jogszabályok (különösen a Ptk. 8:1. § (1) bek. 3. pontja) szerint fogyasztónak minősülő Hirdetőt megilleti a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben foglaltak szerinti elállási és/vagy felmondási jog. A DHF által nyújtott szolgáltatás jellegére tekintettel a Hirdető a hirdetés feladásával a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 13. § és 19. § alapján kifejezetten kéri a DHF-et és hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg. Erre tekintettel a teljesítés megkezdését követően a Hirdetőt indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a kormányrendeletben foglaltak szerint.

4. Az előző pontban foglalt felmondás esetén a Hirdető köteles a felmondás DHF-fel való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a DHF számára megfizetni.

5. A DHF jogosult megtagadni a szerződéskötést és Hirdetés feladását abban az esetben, ha a Felek közötti korábbi szerződés a Hirdető ÁSZF-ellenes tevékenysége miatt a DHF felmondása vagy elállása folytán szűnt meg.

 

XI. Értesítések
 

1. Felek megállapodnak abban, hogy írásbeli közlésnek minősül az egymásnak e-mail útján (a DHF részéről az [email protected] e-mail címre/címről, a Hirdető részéről pedig a regisztráció során megadott vagy a későbbiek során bejelentett e-mail címre/címről) küldött értesítés, illetve a DHF Weboldalán az erre kialakított és kijelölt felületeken közölt értesítés, üzenet.

2. A DHF adatokat csak a számára biztonságos és általa ellenőrzött forrásból fogad el. A DHF e-mailben küldött joghatályos közlésnek kizárólag az olyan közlést fogadja el, amely a Hirdetőnek a DHF-hez bejelentett e-mail címéről érkezik.

 

XII. Szellemi alkotások
 

1. A DHF-et kizárólagos tulajdonjog, használati jog és szerzői jog illeti meg a Weboldal, illetve a Szolgáltatásának valamennyi elemére és a kapcsolódó szellemi alkotásokra (pl. szoftverek, reklámfelületek). A Szolgáltatás igénybevétele nem jelenti azt, hogy a DHF bármilyen jogot engedélyezne.

2. A Hirdető által a Hirdetéshez feltöltött tartalom tekintetében a DHF-et teljes felhasználási jog illeti meg a személyes adatok kivételével, statisztikai célokra .

3. Tilos a Weboldal forráskódjának bármilyen visszafejtése, felhasználása.

 

XIII. Egyéb rendelkezések
 

1. A DHF jogosult a teljesítéshez közreműködő(k) igénybevételére.

2. A DHF és a Hirdető esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton rendezik. A DHF és a Hirdető közötti valamely szerződésből eredő jogvita eldöntésére a Felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

3. Hirdető a hirdetés feladásával kifejezetten hozzájárul, hogy a DHF saját maga, a Duna House Franchise hálózat vagy cégcsoport bármely tagja, vagy a vele üzleti kapcsolatban álló személy a megadott e-mail címére információs és reklámcélú leveleket küldjön, továbbá a megadott személyes adatokat reklám és piackutatási célból kezelje és feldolgozza.


Kérdése van? Forduljon hozzánk bizalommal vagy keresse az önhöz legközelebbi irodánkat!

Kérje visszahívásunkat vagy keressen minket az alábbi elérhetőségeken:

06 1 555 2222

Hasznosnak találta ezt a bejegyzést? Ossza meg ismerőseivel!


Küldje el a bejegyzést e-mailben

Hasznosnak találta ezt a bejegyzést?
Ossza meg ismerőseivel!


Küldje el a bejegyzést e-mailben

Ügyfeleink mondták

A volt férjemmel közös lakásunk eladása kapcsán ismerkedtem meg Henriettel (Pusztai Henriett, Nagy Lajos király útja). A kapcsolatunk első perctől kezdve közvetlen volt, rögtön megtaláltuk a közös nevezőt, hasonló stílusúak vagyunk. Ennek köszönhetően a munkakapcsolatunk hamar egy jó barátsággá is alakult. Heni a jelenlegi lakásom megtalálásában is nagyon nagy segítség volt.

— Zsófia, Budapest

Megkönnyítjük a keresést.
Ide fogjuk gyűjteni azokat az ingatlanokat, amiket már megnézett.

Ezután már könnyű lesz kiválasztani az Önhöz legjobban illő ingatlant.