ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK NYILVÁNTARTÁSA

 

1. Adatkezelő:

Duna House Ingatlan Értékbecslő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.; cégjegyzékszám: 01-09-913041; képviseli: Máté Ferenc László ügyvezető; a továbbiakban: „Adatkezelő”).

 

2. Az adatkezelés céljai:

Az adatkezelés és adatfeldolgozás elsődleges célja az értékbecslés lebonyolítása, ezen belül:

-    Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

-    Jogviszony létesítése, a jogviszonyt létrehozó szerződés elkészítése, aláírása, teljesítése;

-    Az ingatlan adatainak rögzítése;

-    Értékbecslést végző személy kiválasztása;

-    Értékbecslés lebonyolítása;

-    A felek közötti jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;

-    Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

 

3. Az érintettek kategóriái

az a személy, aki az Adatkezelővel jogviszonyban áll, állt, vagy ilyen jogviszony létrehozását kezdeményezi; érintett továbbá az a személy, akinek az adatait más jogalany (elsősorban az Adatkezelő partnerei) adják meg az Adatkezelő részére. Így különösen érintettek az értékbecsléssel érintett ingatlanok tulajdonosai.

 

4. Személyes adatok kategóriái

Érintett neve, címe, telefonszáma: az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, az értékbecslés egyeztetése. Az adatkezelés kötelező, figyelemmel arra, hogy enélkül az értékbecslés nem szervezhető meg.

Az Ingatlan adatai (cím, helyrajzi szám, alapterület, beosztás, egyéb jellemzők): az adatkezelés célja az értékbecslés elvégzése. Az adatkezelés kötelező, figyelemmel arra, hogy enélkül az értékbecslés nem végezhető el.

Az értékbecslési tevékenységgel kapcsolatos egyéb adatok (értékbecslés ideje, módja, az értékbecslés lefolytatásával kapcsolatos egyéb adatok): az adatkezelés célja az értékbecslés szervezése, lebonyolítása. Az adatkezelés kötelező, figyelemmel arra, hogy enélkül az értékbecslés nem szervezhető meg.

Díj, számlázással kapcsolatos adatok: az adatkezelés célja az értékbecslés díjának kiszámlázása az érintett felé. Az adatkezelés kötelező, figyelemmel arra, hogy a számlázás és bizonylatok kiállításának rendjét törvény (számvitelről szóló 2000. évi C. törvény) határozza meg.

Fényképek: az értékbecslés során az eljáró Adatkezelő az ingatlanról fényképet készít, amely során törekszik arra, hogy személyes adatok ne kerüljenek rögzítésre, ezért az érintett figyelmét felhívja arra, hogy a személyes tárgyait pakolja el. A fényképek készítése kötelező, azok az értékbecslés részét képezik.

 

5. Címzettek kategóriái

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, az adattovábbításra az adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés arra megfelelő jogalapot nyújt, vagy az adattovábbításra jogszabály felhatalmazást ad. Az Adatkezelő az elkészült értékbecslést továbbítja az azt megrendelő Partner részére.

 

6. Adatok törlése

Az Adatkezelő a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítják, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:

a.  Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt az Adatkezelő minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.

b.  Az adatok törlését az érintett kéri. Amennyiben az adatok törlését az érintett kéri, az Adatkezelő minden esetben megvizsgálja, hogy jogszabály alapján kötelező-e az adatkezelés. Ha igen, a törlési kérelmet az Adatkezelő megtagadja. Ha az adat kezelése nem kötelező, de arra az Adatkezelőnek van jogalapja, és az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adat törölhető-e. Amennyiben az adat kezelését jogszabály nem írja elő, az adat kezelésére a hozzájáruláson kívül az Adatkezelőnek nincs jogalapja, vagy a jogalap ellenére nem indokolt az adat kezelése, az érintett kérelmére az Adatkezelő törli az adatokat. Amennyiben a törlési kérelmet az Adatkezelő megtagadja, erről az érintettet minden esetben tájékoztatja, egyúttal pontosan megjelöli a törlési kérelem megtagadásának jogalapját és a jogorvoslati lehetőségeket is.

c.  Az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban meghatározott határideje lejárt. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot az Adatkezelő törli. Amennyiben az adatkezelés időtartamát jogszabály írja elő, az Adatkezelő az adatokat a jogszabályban meghatározott időtartam elteltével törlik.

d.  Az adatok törlését bíróság vagy a hatóság elrendelte. Ha a törlést bíróság vagy hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, az Adatkezelő az adatokat törli.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

Az elkészült értékbecsléseket személyazonosításra alkalmas módon az Adatkezelő az értékbecslés keletkezésétől számított öt évig kezeli. A bizonylatok adatait a számvitelről szóló törvény alapján az Adatkezelő nyolc évig kezeli.

 

7. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelő az általa kezelt és feldolgozott adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az érintettek személyes adatait az Adatkezelő szervezetén belül csak azon alábbi személyek jogosultak megismerni, akiknek arra a feladatuk ellátásához szükségük van. Az adatok bizalmas kezelése valamennyi munkatárs kötelezettsége.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

-    A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

-    Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

-    Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

-    Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

A munkavállalók, megbízottak, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni


Hasznosnak találta ezt a bejegyzést? Ossza meg ismerőseivel!


Küldje el a bejegyzést e-mailben

Kérdése van? Forduljon hozzánk bizalommal!

Adja meg elérhetőségét, és kollégáink egy munkanapon belül felveszik Önnel a kapcsolatot!

Hasznosnak találta ezt a bejegyzést?
Ossza meg ismerőseivel!


Küldje el a bejegyzést e-mailben

Ügyfeleink mondták

"Teljes mértékben elégedett vagyok Erika (Erdei Erika, Damjanich utca) munkájával. Kedves, udvarias, segítőkész volt az egész eladási procedúra lebonyolítása alatt. Plusz rekord idő alatt adta el az ingatlant. Mindenkinek csak ajánlani tudom, a jövőben is igénybe fogom venni szolgálatait, akár ingatlan vásárlásra, eladásra kerül sor."

— Mária, Budapest

Megkönnyítjük a keresést.
Ide fogjuk gyűjteni azokat az ingatlanokat, amiket már megnézett.

Ezután már könnyű lesz kiválasztani az Önhöz legjobban illő ingatlant.